Malmin koulukampus

Vanha koulu osana uutta koulu- ja päiväkotirakennusta

Projektikuvaus:

Helsingin kaupunki järjesti keväällä 2023 vaativien peruskorjaushankkeiden puitesopimuskumppaneilleen kevennetyn arkkitehtikilpailun Malmin koulukampuksen suunnittelusta. Tallin ja Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kilpailuehdotus “Nelilehtinen” valittiin kilpailun voittajaksi ja projektin hankesuunnittelu käynnistettiin alkusyksystä 2023. Kilpailu käsitti Kirkonkyläntien varrella olevan arkkitehti Toivo Salervon suunnitteleman ja vuonna 1927 valmistuneen suojellun koulurakennuksen perusparannuksen ja laajennuksen. Suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa koko kaupunginosaa palveleva koulukampus, joka tuo samaan rakennuskokonaisuuteen tilat eri ikäisille oppijoille varhaiskasvatuksesta yläkouluun sekä tiloja kaupunginosan asukaskäyttöön koulun toiminta-aikojen ulkopuolella.  

Suunnitelmassa kampuksen oppimisen tilat jakautuvat neljään lähes tasakokoiseen sakaraan ja niitä yhdistävään keskiosaan, joka toimii siirtymätilana ja kokonaisuuden yhteisöllisenä sydämenä. Uuden rakennuksen muoto ja koko mukailee olevan rakennuksen olemusta. Suunnitelmalle keskeistä on kokonaisuuden suopea sijoittelu sitä ympäröivään katu- ja piha- ja puistotilaan. Oleva rakennus säilyttää arkkitehtonisen asemansa kaupunkikuvassa, samalla kun uudisrakennus muodostaa sille mittasuhteiltaan ja julkisivujen käsittelyltään sopusuhtaisen parin. Rakennuksen saumatonta yhteyttä ympäristöönsä vahvistavat myös rakennuksen osien väliin jäävät ulkotilat ja niiden sisäänkäynnit, oppimisen tiloista ympäristöön avautuvat näkymät sekä ensimmäisen kerroksen yhteisöllisten tilojen avautuminen katutilaan. 

Sisätilojen arkkitehtonisena perusajatuksena on orientoituvuus yhteisöllisen keskialueen kautta eri oppimisen tilaryhmiin. Oppimisen tilaryhmät järjestetään omiin sakaroihin helposti hahmotettaviksi ja tilajärjestelyiltään monipuolisiksi kokonaisuuksiksi. Olevan rakennuksen sisätilojen perusparannuksen lähtökohtana on sen alkuperäisen ilmeen kunnioittaminen ja tilajaon kirkastaminen.  

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Tilaaja:Helsingin kaupunki, KYMP
Sijainti:Kirkonkyläntie 17, Helsinki
Laajuus:Perusparannus n. 1 913 brm2
Laajennus n. 8 600 brm2
Suojelustatus:Kaavamerkinnällä ”so”
Alkuperäinen rakennusajankohta:1927
Alkuperäinen arkkitehti:Toivo Salervo
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Vastaava rakennussuunnittelija:Jyrki Iso-Aho
Projektiarkkitehdit:Vastaava projektiarkkitehti Riitta Tuomisto
Avustavat projektiarkkitehdit Tiina Juuti, Annina Ruuhilahti
Muu työryhmä:Avustava suunnittelu/inventointimallinnus Otto Honkamaa, Okko Koponen 
Alikonsultit:Pihasuunnittelu Sarianna Salminen
L A S S Landscape Architecture 

Työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.