Helsinkiläinen kerrostaloatlas 2006

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä

Projektikuvaus:

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin Kerrostalojen kehittämisprojektia. Kerrostalo edustaa Helsingin perinteistä, kaupunkimaista asumismuotoa. Suurkaupunkialueella elämäntilanteiden ja -tyylien kirjo on kasvanut. Kerrostaloasumista on kehitettävä, jotta se olisi myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen asumismuoto esimerkiksi pientaloasumisen kanssa. Kerrostalon kehittäminen alkaa asunnosta, asumisen perusyksiköstä. Asumistilan kasvu lisää asunnon joustavuutta. Suurempi asunto on paremmin muunneltavissa vaihteleviin asuntoratkaisuihin, jotka toteuttavat erilaisia asumistyylejä ja -tarpeita.  

Perinteistä töölöläisasuntoa on käytetty uudenlaisen muunneltavan tilaratkaisun mallina. Toinen esitetty malli on ns. uusloft, mikä perustuu avoimeen rakentamiseen. Asunnon tulisi tarjota mahdollisuus sekä yksityisyyteen että yhteisöllisyyteen ja asuntojen tulisi olla muunneltavia elämäntilanteiden mukaan. Asunto voisi muuttua myös vaihtelevien asumismuotojen mukaan tarjoten yksilöllisyyttä tai yhteisöllisyyttä.   

Asunnon perusmalleja on kolme asuntokunnan koon mukaan, yhdelle, kahdelle tai vähintään kolmelle. Asunnon tilavaatimukset voivat tulla joko yksilöllisen tai yhteisöllisen tilaohjelman mukaan. Lisäksi asukkaan tai asukkaiden ikä ja perhetyyppi vaikuttavat ohjelmaan. Tällä tavalla asumisen perusyksiköstä on johdettu vaatimukset erilaisille asunnoille sekä suunniteltu erilaiset asuntopohjat.  

Asuintalo koostuu asunnoista. Erilaisiin asuinrakennuksiin päästään omaksumalla erilaistamisen strategia, mikä pohjautuu esimerkiksi elämäntyylien tunnistettavuuteen rakennuksessa ja asuinalueella. Kehittämisen on tapahduttava kerrostalojen ehdoilla, lähtien niistä eduista, joita kerrostaloasuminen tarjoaa muihin asumismuotoihin nähden kaupunkimaisena asumismuotona.  

PDF Helsinkiläinen kerrostaloatlas 2006

Käytännön toteutukset:

Toimisto on toteuttanut omissa asuntosuunnitteluprojekteissaan tutkimuksessa esitettyjä muunneltavan asunnon malleja. Töölöläiskonseptin jatkumona syntyi myöhemmin A-Kruunun kanssa yhteistyössä ryhmävuokrauskonsepti, jonka kohteita ovat A-Kruunu Turumankatu ja A-Kruunu Länsisatamankatu. Töölöläiskonseptia on sovellettu myös kohteessa As Oy Capella, jossa isot parheasunnot suunniteltiin sen mukaisesti.  

Uusloft-konseptin mukaisia raakatilaan perustuvia asuntoja on rakennettu toimiston suunnittelemaan uusloft-konseptin pilottikohteeseen As Oy Tilaan Helsingin Arabianrannassa sekä As Oy Harkkoon Kruunuvuorenrannassa.

Projektitiedot:

Julkaisuajankohta:11.5.2006
Sarjanumero:2006:6 
ISSN:1458-9664 
Sivuja:98
Teksti ja kuvatoimitus:  Pia Ilonen, Minna Lukander, Ari Niska
Graafinen suunnittelu ja taitto:Mari Mannevaara